Hlavná volebná komisia odovzdala novozvoleným členom Súdnej rady SR osvedčenia o zvolení 1. júna 2017 na pôde Súdnej rady SR

01.06.2017
Slávnostný príhovor predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jany Bajánkovej, novozvoleným členom Súdnej rady Slovenskej republiky

 Vážená  predsedníčka Najvyššieho súdu SR, predseda Ústavnoprávneho výboru NRSR, štátna tajomníčka, podpredseda Súdnej rady SR a vážení noví členovia Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
  Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítala v Miestodržiteľskom paláci, v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá bude najbližších päť rokov miestom Vášho ďalšieho pôsobenia popri výkone sudcovského povolania.
  
  Pre slovenskú justíciu nastáva dôležitý okamih. Prevzatím osvedčenia o zvolení za člena súdnej rady preberáte na svoje plecia významný diel zodpovednosti za súdnu moc v Slovenskej republike.
 
  Nepochybujem o tom, že každý z vás je na prevzatie tejto zodpovednosti pripravený. Nakoniec, dokázali ste to už tým, že ste sa v tajných a priamych voľbách rozhodli uchádzať o dôveru sudcovského stavu a v týchto voľbách ste aj uspeli. Toto bude Vašou nespornou výhodou a privilégiom, keďže sa pri výkone funkcie člena súdnej rady budete môcť vždy oprieť o silný a priamy mandát sudkýň a sudcov, ktorí Vám dali svoj hlas.
 
  Súdna rada Slovenskej republiky je orgánom sudcovskej legitimity, ktorého najdôležitejšou úlohou je garantovať nezávislé postavenie súdnej moci, bez ktorej nemožno hovoriť o právnom štáte a ochrane práv jeho občanov - pôvodcov štátnej moci. Axiómou fungovania každého člena súdnej rady, a o to viac Vás, sudcami priamo volených členov, preto musí byť dôsledné obhajovanie princípov nezávislého a nestranného súdnictva.
 
  Súdna rada Slovenskej republiky je zároveň osobitným ústavným orgánom, ktorého významnú časť tvoria členovia ustanovovaní výkonnou a zákonodarnou mocou. Z povahy veci je teda priestorom, kde sa stretávajú pohľady a záujmy všetkých troch zložiek štátnej moci. Zároveň je orgánom dotovaným ústavnými a zákonnými právomocami, ktorých výkon má priamy dosah na praktické fungovanie súdnictva a prípadné zlyhanie v tejto oblasti je spôsobilé ohroziť plynulú činnosť súdov.
 
  Všetci členovia súdnej rady sú preto predurčení na spoluprácu a hľadanie prienikov. Rada by som Vás povzbudila v tom, aby ste pokračovali v nastolenej kultúre konštruktívneho dialógu. Súdna rada nesmie byť priestorom zákopových vojen, ale v prvom rade priestorom vzájomnej  spolupráce postavenej na odbornosti a rešpektovaní princípov nezávislého postavenia súdnictva.
 
  Vážené dámy, vážení páni, verím, že budete vynikajúcimi reprezentantmi súdnej moci a ako naši priami zástupcovia v tomto ústavnom orgáne budete úspešní v presadzovaní dobrých riešení. Želám Vám, aby ste vďaka svojej odbornosti a skúsenostiam z výkonu sudcovského povolania boli práve vy tými, ktorí budú v ďalších rokoch určovať témy odbornej diskusie o aktuálnych otázkach justície a prinesú do nej aj nové, čerstvé podnety.
 
  Ešte raz Vám úprimne gratulujem k prevzatiu osvedčení a želám Vám do ďalšieho pôsobenia veľa úspechov.Odkaz na fotogalériu 

 

 
nzov

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky  - 84 kB

13.06.2018
nzov

Dôležitosť postavenia súdnych rád v justičnom systéme zdôraznila aj Lisabonská deklarácia

Dňa 1. Júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť po…

12.06.2018
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 25. júna 2018 o 12:30 hod.,…

08.06.2018
nzov

Súdna rada hostila účastníkov výmenného pobytu EJTN

Súdna rada Slovenskej republiky dlhodobo podporuje výmenný program pre odborníkov v oblasti justície. Projekt EJTN je zameraný na sudcov a prokur…

01.06.2018