Predsedníčka Súdnej rady SR vyhlásila historicky druhé hromadné výberové konanie

28.03.2018
Predsedníčka súdnej rady má od minulého roka zákonnú povinnosť vyhlasovať hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. V dôsledku zmeny tzv. sudcovských zákonov schválenej parlamentom, výberové konania na sudcov okresných súdov prebiehajú hromadne pre obvod každého krajského súdu, a nie jednotlivo na okresných súdoch. Prvé takéto výberové konanie sa uskutočnilo koncom novembra minulého roka.  Dnes predsedníčka Súdnej rady SR, JUDr. Lenka Praženková, vyhlásila historicky druhé hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov vo všetkých obvodoch.

  Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 4. júna 2018  písomnou časťou. Od 6. júna 2018 sa kandidáti na funkciu sudcu podrobia psychologickému posúdeniu. Na záver výberového konania sa uskutoční jeho ústna časť, ktorá bude v iný deň ako psychologické posúdenie.
   
   Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 17. apríla 2018 (vrátane) na adresy jednotlivých krajských súdov alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje.

   Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka. Pozostáva z písomnej i ústnej časti, jeho súčasťou je aj psychologické posúdenie. Organizačne a administratívne ho zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu. Týmto hromadným výberovým konaním sa  obsadzuje 95 miest kandidátov na funkciu sudcu. Ide o počet miest (s výnimkou obvodu  Krajského súdu v Bratislave), ktoré neboli obsadené v jesennom termíne hromadného výberového konania roku 2017.  Na Krajskom súde v Bratislave sa na základe dohody súdnej rady s ministerkou spravodlivosti bude jarným hromadným výberovým konaním obsadzovať 19 miest kandidátov na funkciu sudcu.

   Informácie o mieste uskutočnenia výberového konania, podmienky pre účasť vo výberovom konaní, zoznam predkladaných dokladov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,  v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie.

www.sudnarada.gov.sk
www.justice.gov.sk
 

Vyhlásenie hromadného výberového konania na vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov

 
nzov

Súdna rada prijala výklad zásad sudcovskej etiky

Súdna rada na svojom včerajšom zasadnutí prijala výklad Zásad sudcovskej etiky, týkajúci sa princípov nezávislosti, nestrannosti a morálnej integri…

25.09.2018
nzov

Od začiatku nového školského roka navštívilo súdnu radu viac ako sto detí

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s predsedníčkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, pokračuje aj v novom školskom roku v orga…

21.09.2018
nzov

Školáci opäť na pôde súdnej rady

Prvý septembrový týždeň zavítali do sídla súdnej rady školáci zo ZŠ Grösslingova. Štvrtáci tak začiatok nového školského roka strávili nielen v lav…

07.09.2018
nzov

Predsedníčka súdnej rady si uctila obete holokaustu a rasového násilia

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa zúčastnila slávnostného kladenia vencov k Pamätníku holokaustu na Rybnom námest…

07.09.2018