Prieskum medzi európskymi sudcami potvrdil vysoký vplyv médií na rozhodovanie súdov

22.08.2017

 Napriek tlakom, ktorému sú európski sudcovia niekedy vystavovaní, prieskum Európskej siete súdnych rád potvrdil ich pomerne vysokú mieru nezávislosti

Bratislava 22. augusta 2017 – Prevažná väčšina európskych sudcov nie je vystavovaná neprimeraným tlakom a svoju nezávislosť vnímajú pomerne vysoko. Ukázal to prieskum Európskej siete súdnych rád, ktorého výsledky boli publikované toto leto. Pri celkovom vnímaní nezávislosti justície na desaťbodovej škále hodnotia európski sudcovia vnímanie svojej nezávislosti v priemere na úrovni 8,3 bodu (10 bodov je najvyššia možná miera nezávislosti). Za Slovensko vyšiel tento ukazovateľ na úrovní 7,7 bodu.

Celoeurópsky prieskum identifikoval aj niektoré základné problémy vnímané sudcami. Ide napríklad o presvedčenie, že menovanie sudcov do sudcovského stavu a ich kariérny rast sa deje aj na základe iných skutočností, než ich vedomostí a skúseností; sudcovská nezávislosť nie je vždy rešpektovaná ostatnými zložkami štátnej moci; či presvedčenie, že sudcovia sú pod tlakom médií,. Napriek týmto problémom však európski sudcovia potvrdili, že si dokážu zachovať svoju nezávislosť.

Výsledky za Slovenskú republiky nevykázali extrémnejšie odchýlky – no potvrdilo sa, že existuje významný priestor pre zlepšenie, vrátane vnímanej nezávislosti, a to napríklad v porovnaní so severskými krajinami, ktoré dosiahli najlepšie výsledky.

Prieskum sa osobitne venoval aj vplyvu médií na rozhodovanie súdov. Sudcovia potvrdili, že médiá majú na súdy významný vplyv vo väčšine krajín a tento trend postupne narastá. Iba v škandinávskych krajinách, Holandsku a Veľkej Británii je menej ako 10 percent sudcov, ktorí sú presvedčení o tom, že médiá nemajú na ich rozhodovanie vplyv. V ostatných krajinách je tento ukazovateľ spravidla oveľa vyšší. Na Slovensku až 46 percent sudcov uviedlo, že na konanie individuálnych sudcov mali vplyv médiá. Ide o potvrdenie faktu, že veľkú mieru zodpovednosti za právny štát a dôveru v súdnictvo nemajú len justičné orgány, ale svojou mierou aj médiá, čo svedčí o nutnosti objektívnejšej informovanosti a zlepšenia komunikácie z oboch strán.

Uvedený prieskum mapoval názory sudcov členských krajín ENCJ za posledné dva roky. Do prieskumu sa zapojilo spolu 11 712 sudcov z 26 európskych krajín, jeho výsledky sú uverejnené na stránke Európskej siete súdnych rád.

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Paris/encj_report_ia_ga_adopted_ga_12_6.pdf

List prezidentky ENCJ k prieskumu medzi sudcami

Správa z projektu Nezávislosť a zodpovednosť 2017 - Výsledky ENCJ Prieskumu sudcov o ich nezávislosti

RESULTS encj survey 2016-2017


nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Zvolané zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. augusta 2018 sa neuskutoční, nakoľko nadpolovičná väčšina všetkých členov Súdnej rady Sl…

10.08.2018
nzov

Predsedníčka súdnej rady o lietajúcom sudcovi a špecializácii súdov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Euró…

23.07.2018
nzov

Stanovisko k situácii v poľskej justícii

Európska sieť súdnych rád dnes vydala svoje stanovisko k situácii v poľskej justícii, kde včera vstúpil do platnosti kontroverzný zákon týkajúci sa…

04.07.2018
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2017

Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky 28. júna 2018 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2017.

28.06.2018