Stretnutie predsedníčky Súdnej rady so zástupcom zo sekcie Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie

19.11.2019

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa 5. Novembra 2019 stretla so zástupcom Európskej komisie zo sekcie Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov, ktorý pravidelne navštevuje Slovenskú republiku a stýka sa predovšetkým so zástupcami justície, ako aj iných orgánov verejnej moci v rámci tzv. Európskeho semestra. Európsky semester je nástroj Európskej komisie na koordinovanie hospodárskych politík na úrovni Európskej Únie, pričom hodnotenie jednotlivých štátov prebieha každý rok. Výsledkom stretnutí so zainteresovanými subjektmi, medzi ktoré nepochybne za slovenskú justíciu patrí aj Súdna rada Slovenskej republiky, je tzv. Správa o Slovensku a jej analýzy. Európska komisia v nej navrhuje ďalšie odporúčania pre Slovensko s cieľom zlepšiť hospodársku politiku. Justičné prostredie a fungovanie jeho inštitúcií, patrí medzi dôležitých ukazovateľov hospodárskeho vývoja. Z tohto dôvodu považuje Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov EK diskusiu s predstaviteľmi súdnej rady za veľmi prínosnú. Zástupca sekcie generálneho riaditeľstva EK vyzdvihol počas diskusie najmä nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým sa rušia previerky sudcov a kandidátov na sudcov zo dňa 30. Januára 2019. Zástupca sekcie generálneho riaditeľstva EK vyzdvihol jeho zrozumiteľnosť ako aj fakt, že jeho odôvodnenie berie do úvahy predchádzajúce obavy Európskej komisie. V rámci diskusie predsedníčka súdnej rady bližšie informovala aj o legislatívnych zmenách a novinkách v slovenskej justícii. Dominovali dve tematické oblasti. Prvou z nich bola téma legislatívnych úprav týkajúcich sa zavedenia nového inštitútu, tzv. hosťujúceho sudcu. Pozornosť upriamila aj na novelu týkajúcu sa na justičných čakateľov. Tento inštitút bol dlhodobo poddimenzovaný a to aj napriek tomu, že má pri odbornej príprave kandidáta na funkciu sudcu nezastupiteľný výzvam.

Druhým veľkým tematickým okruhom v diskusii bola účasť súdnej rady v pracovných skupinách, ktoré sa vytvorili po audite výkonu súdnej moci vykonaného európskou komisiou CEPEJ v roku 2017. Predsedníčka súdnej rady informovala o pracovnej náplni pracovných skupín, o oblastiach, ktorým sa venujú, a ktoré majú za cieľ prijať potrebné opatrenia pre lepšie fungovanie justičného systému. Sú nimi spravodlivé a efektívne rozdeľovanie zdrojov pre justíciu, nastavenie pravidiel pre špecializáciu súdov a sudcov so zreteľom na rodinno – právnu agendu, nastavenie súdnej mapy, nastavovanie časových rámcov pre rozhodovanie prípadov. Zástupca sekcie generálneho riaditeľstva EK ocenil najmä fakt, že sa tieto rokovania vedú za aktívnej účasti súdnej rady, ako aj samotných sudcov, ktorých názory a skúsenosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť reformného procesu. Počas diskusie bola otvorená aj otázka medializovanej korupcie slovenských sudcov, ako aj ich stretávania sa kolegami, či advokátmi na rôznych odborných, ale aj spoločenských podujatiach. Je prirodzené, že počas praxe sudcu či advokáta dochádza k takýmto stretnutiam, čo ozrejmil aj na niekoľkých príkladoch z praxe Európskej komisie, kde sa na odborných fórach ako aj tzv. „social events“ stretávajú predstavitelia rôznych právnických profesií z národných justícií členských štátov EÚ. Nakoľko Slovensko patrí medzi menšie krajiny v Európe, interakcia medzi jednotlivými povolaniami v justičnej praxi je javom, ktorému sa nemožno vyhnúť. Častokrát sú práve takéto podujatia neutrálnou pôdou, kde sa môžu kolegovia z praxe vyjadrovať a diskutovať o odborných témach, zdieľať svoje poznatky. V kontexte súčasnej situácie a podľa informácií z médií sa javí, že slovenská justícia má dostatočné nástroje na to, aby sa sama vyrovnala s korupčnými sudcami a rovnako má aj záruky nezávislosti systému. Zástupca sekcie generálneho riaditeľstva EK odporučil zamerať svoje úsilie na vzdelávanie všetkých sudcov, súdneho menežmentu, ako aj odborného justičného personálu v oblasti etických zásad a etických limitov správania sa sudcov. Predsedníčka súdnej rady súhlasila, že bude vždy podporovať úsilie a a projekty vzdelávania sudcov o etických zásadách nakoľko je presvedčená, že takýmito nástrojmi je možné predchádzať správaniu, ktoré by mohlo byť v rozpore s etickým kódexom. Predsedníčka súdnej rady v závere diskusie deklarovala svoj vyhradený postoj voči korupcii v justícii. Zdôraznila tiež, že ide predovšetkým o zlyhania jednotlivcov a tak by odborná i laická verejnosť nemala odsudzovať celý justičný stav.

English version pdf - 301 kB

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020