Súdna rada Slovenskej republiky schválila moderné Zásady sudcovskej etiky

18.12.2015
   Podľa predsedníčky súdnej rady Jany Bajánkovej členovia rady prijali moderné, jasné a jednoznačne vymožiteľné pravidlá správania sa sudcov, ktoré formou i obsahom vychádzajú z medzinárodne overených najlepších skúseností

Košice 17. decembra 2015 – Súdna rada Slovenskej republiky dnes schválila nové Zásady sudcovskej etiky, ktoré upravujú pravidlá správania sa sudcov. Tak, ako prikazuje Ústava Slovenskej republiky, nové zásady boli prijaté v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy, teda so sudcovskými radami jednotlivých súdov na celom Slovensku. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave zásad podieľali, a to osobitne členom komisie zriadenej súdnou radou.

Podľa predsedníčky súdnej rady Jany Bajánkovej členovia rady prijali moderné, jasné a jednoznačne vymožiteľné pravidlá správania sa sudcov, ktoré formou i obsahom vychádzajú z medzinárodne overených najlepších skúseností. „Teší ma, že aj v tejto oblasti zavádzame vysoký európsky štandard. Verím, že tento kódex sudcovia na celom Slovensku príjmu za svoj a pomôže zvýšiť dôveru v justičný systém,“ povedala J. Bajánková.

Schválené Zásady sudcovskej etiky obsahujú všetky dôležité princípy, ktorými sa musí riadiť sudca pri výkone svojho povolania, ako aj v osobnom, mimopracovnom živote. Za účelom čo najlepšieho uplatňovania a interpretovania schválených zásad boli do kódexu priamymi odkazmi inkorporované najvýznamnejšie európske dokumenty týkajúce sa sudcovskej etiky, ktoré sa tak stávajú prameňom slovenského práva v oblasti sudcovskej etiky, ako aj Etický kódex Združenia sudcov Slovenska.

Návrhom sa preberajú princípy a interpreteačné pravidlá obsiahnuté v dokumente Výboru ministrov Rady Európy (Odporúčanie CM/Rec, 2010), v Londýnskej deklarácii Európskej siete súdnych rád (ENCJ), či v Magne charte sudcov schválenej Poradnou radou Európskych sudcov (CCJE, 2010). Uvedené dokumenty sú najlepšou zárukou toho, aby sa zásady sudcovskej etiky aj na Slovensku uplatňovali v súlade s medzinárodne osvedčenou praxou.

J. Bajánková zároveň pripomína, že porušenie zásad sudcovskej etiky bude v zmysle zákona porušením základných povinností sudcu, za ktoré je možné uložiť disciplinárne opatrenie.
 

Zásady sudcovskej etiky

 

nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019