Vyhlásenie hromadného výberového konania na funkciu sudcu

26.09.2017
  Zmenou tzv. sudcovských zákonov, ktorú schválil parlament v máji tohto roku, predsedníčka súdnej rady na základe novej kompetencie má zákonnú povinnosť vyhlasovať hromadné výberové konania na funkciu sudcu. Po novom budú totiž výberové konania na sudcov okresných súdov prebiehať hromadne pre obvod každého krajského súdu, a nie jednotlivo na okresných súdoch, ako tomu bolo doteraz. Z tohto dôvodu predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková dňa 26. septembra 2017 vyhlásila hromadné výberové konanie na  voľné miesta sudcov okresných súdov v obvode Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.

  Termín hromadného výberového konania je 27. november 2017 so začiatkom o 8:30 hod.
Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka.

  Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, ktorú tvorí písomný test, prípadová štúdia, písomný preklad z cudzieho jazyka a písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, ďalej z psychologického posúdenia a ústnej časti.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 23. októbra 2017 vrátane na adresu krajského súdu alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje.

   Informácie o mieste uskutočnenia výberového konania, podmienky pre účasť vo výberovom konaní, zoznam predkladaných dokladov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

www.sudnarada.gov.sk


www.justice.gov.skVyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov pdf 
nzov

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky  - 84 kB

13.06.2018
nzov

Dôležitosť postavenia súdnych rád v justičnom systéme zdôraznila aj Lisabonská deklarácia

Dňa 1. Júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť po…

12.06.2018
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 25. júna 2018 o 12:30 hod.,…

08.06.2018
nzov

Súdna rada hostila účastníkov výmenného pobytu EJTN

Súdna rada Slovenskej republiky dlhodobo podporuje výmenný program pre odborníkov v oblasti justície. Projekt EJTN je zameraný na sudcov a prokur…

01.06.2018