Vyhlásenie hromadného výberového konania na funkciu sudcu

26.09.2017
  Zmenou tzv. sudcovských zákonov, ktorú schválil parlament v máji tohto roku, predsedníčka súdnej rady na základe novej kompetencie má zákonnú povinnosť vyhlasovať hromadné výberové konania na funkciu sudcu. Po novom budú totiž výberové konania na sudcov okresných súdov prebiehať hromadne pre obvod každého krajského súdu, a nie jednotlivo na okresných súdoch, ako tomu bolo doteraz. Z tohto dôvodu predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková dňa 26. septembra 2017 vyhlásila hromadné výberové konanie na  voľné miesta sudcov okresných súdov v obvode Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.

  Termín hromadného výberového konania je 27. november 2017 so začiatkom o 8:30 hod.
Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka.

  Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, ktorú tvorí písomný test, prípadová štúdia, písomný preklad z cudzieho jazyka a písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, ďalej z psychologického posúdenia a ústnej časti.

  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 23. októbra 2017 vrátane na adresu krajského súdu alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje.

   Informácie o mieste uskutočnenia výberového konania, podmienky pre účasť vo výberovom konaní, zoznam predkladaných dokladov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

www.sudnarada.gov.sk


www.justice.gov.skVyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov pdf 
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Zvolané zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. augusta 2018 sa neuskutoční, nakoľko nadpolovičná väčšina všetkých členov Súdnej rady Sl…

10.08.2018
nzov

Predsedníčka súdnej rady o lietajúcom sudcovi a špecializácii súdov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Euró…

23.07.2018
nzov

Stanovisko k situácii v poľskej justícii

Európska sieť súdnych rád dnes vydala svoje stanovisko k situácii v poľskej justícii, kde včera vstúpil do platnosti kontroverzný zákon týkajúci sa…

04.07.2018
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2017

Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky 28. júna 2018 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2017.

28.06.2018